Logopedo pagalba

Logopedė Alina Vysocka-Šiaučiūnė (vaiko priežiūros atostogose).

El. paštas: [email protected]

Esminė logopedo darbo paskirtis– rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija.

Uždaviniai:

• Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
• Šalinti vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
• Konsultuoti pedagogus ir tėvus kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo klausimais.
• Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Pagrindinė logopedo darbo forma yra individualios, pogrupinės (2-4 vaik.) ir grupinės (5-8 vaik.) pratybos.

Logopedo pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, kalbėjimo ir kalbos sutrikimo pobūdžio bei tampraus logopedo, tėvų, pedagogų ir kitų specialistų bendradarbiavimo bei gero pratybų lankomumo.

Socialinio pedagogo pagalba

Konsultavimas

Socialinė pedagogė – Agata Jačnik 

El. paštas: [email protected]

Tikslas:

Sėkti vaiko gerovės, teikti socialinę – pedagoginę pagalbą.

 

Uždaviniai:
 • Padėti mokiniams ugdyti socialinius įgūdžius;
 • Padėti specialiųjų poreikių mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • Spręsti iškilusias problemas bendradarbiaujant su mokinio šeima, klasės auklėtojais;
 • Plėtoti darbą su šeima, stiprinti tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą;
 • Vykdyti lankomumo, užimtumo bei kitų problemų sprendimo prevencines priemones.

 

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • individualus darbas su mokiniais;
 • grupinis darbas su mokiniais;
 • darbas su mokinių tėvais (globėjais/rūpintojais);
 • prevencinės veiklos organizavimas.

Mokiniai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jeigu:

 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais, tėvais;
 • patyria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;
 • turi sunkumų moksluose ir nori apie tai išsikalbėti;
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti, dalyvaudamas mokinių tarybos veikloje;
 • nori pasidžiaugti sėkme, ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimo būdų.

Į socialinę pedagogę taip pat gali kreiptis tėvai ir mokytojai, jeigu:

 • pastebi, kad mokinys turi elgesio ir/ar mokymosi, ugdymo įstaigos lankomumo problemų;
 • kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiai ar mokytojais sunkumų;
 • organizuojant ir įgyvendinant socialinius/prevencinius projektus.

Psichologo pagalba

Psichologė Dalia Žičkienė

El. p.: [email protected]

Tel.: 860406007

Mokyklos psichologė:

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir, bendradarbiaudama su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, padeda jas spręsti.
 • Organizuoja ir veda užsiėmimus, ugdančius mokinių psichologinį atsparumą, lavinančius socialinius įgūdžius, gerinančius mokinių emocinę savijautą.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Kontaktinis darbo laikas

Antradienis 9.00 – 14.00

Ketvirtadienis 9.00 – 17.00

Penktadienis 9.00 – 17.00

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Į psichologą mokytojams ar tėvams patartina kreiptis pastebėjus:

 • ​elgesio ir emocinius sunkumus (dirglumas, verksmingumas, nerimas, baimės, stiprūs pykčio protrūkiai, nepaklusnus, agresyvus elgesys, emocijų valdymo sunkumai ir pan.);
 • bendravimo su bendraamžiais, santykių šeimoje sunkumus;
 • adaptacijos darželyje ar mokykloje sunkumus;
 • miego, valgymo sutrikimus;
 • dažnus fizinės sveikatos sutrikimus be aiškios priežasties (pilvo, galvos skausmai, pykinimas);
 • psichologinės krizės atveju ar patiriant ar traumuojančius emocinius išgyvenimus: tėvų skyrybos, netektys, ligos, gyvenamosios vietos ar ugdymo įstaigos pakeitimas, patirta prievarta;
 • mokymosi, dėmesio sukaupimo, atminties problemas, sunkumus, nenorą lankyti mokyklą;
 • uždarumą, atsiribojimą nuo socialinio gyvenimo;
 • mintis apie savižudybę, savęs žalojimą;
 • priklausomybę nuo kompiuterio, socialinių tinklų;
 • žalingų medžiagų vartojimą.

Tėvai ir mokytojai gali kreiptis į psichologę ne tik susidūrę su rimtais sunkumais, bet ir tiesiog norėdami pasitarti įvairiais klausimais, siekdami geriau suprasti vaiką, pagerinti santykius su juo, sužinoti, kaip reaguoti į vaiko elgesį tam tikrose situacijose, kaip konstruktyviai nustatyti leistino elgesio ribas ir įvairiais kitais klausimais.

Konsultacijos vyksta iš anksto suderinus laiką telefonu arba el.paštu.

Galimos konsultacijos telefonu ar per Zoom platformą.

Karjeros planavimas

         Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, savarankiškumo ir darbo patirčių seka.

         Ugdymą karjerai mokykloje vykdo karjeros koordinatorė Beata Zubricka, el. p. [email protected]

TIKSLAS:

Padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

UŽDAVINIAI:

 • Skatinti karjeros planavimą sieti su savo asmeninėmis savybėmis, mokymosi rezultatais, gabumais ir interesais.
 • Ugdyti gebėjimą išsikelti gyvenimo, karjeros tikslus.
 • Supažindinti su darbo galimybių ir profesijų įvairove.

Pradinių klasių mokytojai teikia pažintinę informaciją apie darbą ir profesijų pasaulį, supažindina su amatų profesijomis.

Mokytojai dalykininkai supažindina su mokslų įvairove bei profesijų sąsajomis; teikia pažintinę informaciją apie darbo rinką, profesijas, specialybes, mokymosi profilius, tolesnio mokymosi galimybes pagal savo dėstomą dalyką.

Klasių auklėtojai supažindina moksleivius su profesinio informavimo šaltiniais, pataria, kur rasti profesinio informavimo ir konsultavimo institucijas; padeda moksleiviams planuoti profesinę karjerą; mokinių tėvams teikia pažintinę informaciją apie mokymosi profilius, specialybes, mokymo ir studijų sistemą. Supažindina su profesinio informavimo vietos teikiamomis galimybėmis, profesinio informavimo ir konsultavimo šaltiniais ir institucijomis.

Socialinė pedagogė ir mokyklos psichologas teikia informaciją apie profesinio informavimo šaltinius, teikiamas paslaugas, darbo rinką ir profesijas, padeda surinkti reikalingą informaciją bei medžiagą.

DOKUMENTAI:

TESTAI:

https://www.kurstoti.lt/rubrika/8

Daugiau informacijos:

www.mukis.lt

Biblioteka

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS:

PIRMADIENIS – 8.00- 16.00

ANTRADIENIS – 8.00- 16.00

KETVIRTADIENIS – 8.00- 16.00

 

BIBLIOTEKINIKĖ  GRAŽINA JACKEVIČIENĖ

KONTAKTAI : [email protected]  arba TAMO BIBLIOTEKA

Mokyklos biblioteka – svarbi švietimo sistemos dalis, teikianti informacines bei edukacines paslaugas, kaupianti atitinkantį vartotojų poreikius dokumentų fondą, užtikrinanti prieigą prie informacinių resursų, sudaranti sąlygas ir galimybes moksleiviams savarankiškai mokytis.

Bibliotekos fondą sudaro apie 6 500 egz. dokumentų ( grožinė li-ra, mokomoji ir pedagoginė li-ra ). Bibliotekoje atskira vieta užima enciklopedijos, žodynai, žinynai. Informacija kaupiama įvairiose laikmenose: video, audio, CD, DVD.

Maloniai prašome užsukti į mūsų biblioteką.

Pavežėjimas

Mokiniai vežami, mokykliniu autobusu IVECO valst. reg. Nr. KGT 124  į mokyklą ir iš jos.

Mokykloje vykdomos programos

Vaisiai ir pienas vaikams – Europos Sąjungos mokykloms skirta programa, kuriai įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos finansinė parama.

Šias 2021-2022 m. m. programose „Vaisiai Jums“ bei “ Pienas vaikams“ dalyvauja 111 – grupių ir pradinių kl. vaikų.

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gervės komisija (VGK) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Nariai: VGK pirmininkas – Renata Starenkienė (direktorė)

VGK pirmininko pavaduotojas – Justina Dainovska (direktoriaus pav. ugdymui)

VGK narys – Dalia Žičkienė (psichologė)

VGK narys – Agata Jačnik (socialinė pedagogė)

VGK narys – Justina Pavilovič (pradinio ugdymo mokytoja)

VGK narys – Beata Zubricka (matematikos mokytoja)

VGK narys – Renata Mozarska (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė)

Komisijos darbo organizavimas

 1. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai.
 2. Svarstant konkretaus mokinio problemas, į Komisijos pasitarimą kviečiamas mokinys ir /ar mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

2.1. Komisijos pirmininko sprendimu į posėdį ar pasitarimą pakviesti ne Komisijos nariai gali dalyvauti svarstant tą posėdžio klausimą, į kurį yra pakviesti.

2.2. Komisijos posėdžio ar pasitarimo metu išklausoma Komisijos narių, mokinio, mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonė, kitų posėdyje ar pasitarime dalyvaujančių kviestinių asmenų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu.

 1. Komisijos posėdžiai ir pasitarimai protokoluojami.(socialinė pedagogė Agata Jačnik).

Pagalbos telefonai

Pagalba internetu

Naudingos nuorodos