Administracija

Direktorė

Renata Starenkienė

Filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Vilniaus universitetas
tel. (8-5) 249 02 37
el. paštas: renata.direktore@smz.lt

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Justina Dainovska

tel. (8-5) 249 02 37
el. paštas justina.an@smz.lt

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Beata Tylinga

tel. (8-5) 249 02 37
el. paštas beata.iki@smz.lt

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

Jan Tomaševič

tel. (8-5) 249 02 37,
el. paštas jan@smz.lt

Mokytojai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo:

 

Pradinio ugdymo:

Pagrindinio ugdymo:

 

[Atnaujinta 2023-10-08]

Ugdytiniai

[Atnaujinta 2023-10-08]

Specialistai

Socialinė pedagogė

Agata Jačnik

El. paštas: agata.socialinis@smz.lt

Tikslas: Siekti vaiko gerovės, teikti socialinę – pedagoginę pagalbą.

Uždaviniai:
• Padėti mokiniams ugdyti socialinius įgūdžius;
• Padėti specialiųjų poreikių mokiniams adaptuotis mokykloje;
• Spręsti iškilusias problemas bendradarbiaujant su mokinio šeima, klasės auklėtojais;
• Plėtoti darbą su šeima, stiprinti tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą;
• Vykdyti lankomumo, užimtumo bei kitų problemų sprendimo prevencines priemones.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Individualus darbas su mokiniais;
 • Grupinis darbas su mokiniais;
 • Darbas su mokinių tėvais (globėjais/rūpintojais);
 • Prevencinės veiklos organizavimas.

Logopedė

Alina Vysocka-Šiaučiūnė

El. paštas: alina@smz.lt

Esminė logopedo darbo paskirtis– rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija.

Uždaviniai:

• Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
• Šalinti vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
• Konsultuoti pedagogus ir tėvus kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo klausimais.
• Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Pagrindinė logopedo darbo forma yra individualios, pogrupinės (2-4 vaik.) ir grupinės (5-8 vaik.) pratybos.

Logopedo pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, kalbėjimo ir kalbos sutrikimo pobūdžio bei tampraus logopedo, tėvų, pedagogų ir kitų specialistų bendradarbiavimo bei gero pratybų lankomumo.

Mokytojo padėjėjos

Gražina Jackevičienė (el. paštas grazina@smz.lt), Lucija Naumova (el. paštas mokytojo.padejeja@smz.lt) ir Erika Michalkevič (Emokytojo.padejeja@smz.lt)

Tikslas:

Plėtoti mokinių susidomėjimą ir motyvaciją dirbti pamokos metu.

Uždaviniai:

 • Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti klasės veikloje;
 • Skatinti mokinius dirbti grupėse;
 • Taikyti pagyrimo principą, siekiant mokinių motyvacijos ir aktyvumo;
 • Padėti mokytojams pamokos metu;
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos administracija, mokytojais, mokinių tėvais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Renata Mozarska

El. paštas: renata.mozarska@vvsb.lt

Tikslai ir uždaviniai:

 • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Priemonių užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos mokykloje.

Specialisto funkcijos:

1. sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
2. informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
3. mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
4. pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
5. mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
6. mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
7. pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas;
8. ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
9. informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
10. informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
11. asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje;
12. lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;
13. dalyvavimas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
14. pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
15. informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
16. visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje;
17. pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

 

[Atnaujinta 2023-10-13]

Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Mokyklos tarybos sudėtis:

Pirmininkas: Božena Kasparienė.
Sekretorė: Božena Kilnienė.

Nariai:
Ivona Buinovskaja – muzikos vyresn. mokytoja.
Tėvai: Kristina Stankevičienė, Beata Daniševska, Elžbieta Subotovič.
Mokiniai:  Olivija Starenko- 8 kl., Olivija Stankevičiūtė – 10 kl., Evelina Šidlovska – 9 kl.

 

[Atnaujinta 2023-10-13]

Mokinių taryba

Kuruoja: Agata Jačnik, socialinė pedagogė.

Pirmininkė: Olivija Stankevičiūtė

Pavaduotojos: Agnieška Vaškevič ir Olivija Starenko

Sekretorė:  Kamilė Michalkevič

[Atnaujinta 2023-09-25]

Tikslas:

Stiprinti mokinių socialinį aktyvumą, ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus, skatinti norą savarankiškai dirbti, formuoti vieningą mokinių bendruomenę.

Uždaviniai:

 • Skatinti vienyti mokinius bendrai veiklai, aktyviai dalyvauti mokykloje rengiamose prevencijos programose, projektuose, renginiuose;
 • Aiškintis mokinių nedrausmingumo, pamokų nelankymo ir mokymosi motyvacijos priežastis, ieškoti būdų kaip jas išspręsti;
 • Puoselėti mokyklos tradicijas, organizuoti renginius ir šventes bei mokinių laisvalaikį;
 • Atstovauti ir ginti mokinių interesus mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos administracija, klasių auklėtojais, dalykų mokytojais;
 • Organizuoti mokinių tarybos susirinkimus.

Mokinių tarybos nuostatai

 

Partneriai

 • Lenkijos senatas, Draugijos taryba „Wspólnota Polska”;
 • Draugija ,,Wspólnota Polska”, Kujavskio-Pomorskio skyrius( Torūnėje);
 • Draugija ,,Miłośnicy Wilna i Ziemi Wileńskiej”, skyrius Varšuvoje;
 • VšĮ ,,Fizinio aktyvumo akademija;
 • Psichologinės pagalbos ir gyvūnų terapijos centru ,,Padėkime augti“;
 • Vilniaus r. šeimos ir vaiko gerovės centras;

Mokyklos:

 • Mieszko I pagrindinė mokykla nr. 19 Bialystoke;
 • Vilniaus r. Avižienių gimnazija;
 • „Atgajos“ specialioji mokykla;
 • Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija;
 • Vilniaus r. Zujūnų gimnazija;
 • Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija;
 • Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla.