Istorija

Vaikų mokymas Sudervės apylinkėse pradėtas dar 1911 metais, kai iš Vilniaus m. atvykdavo mokytoja Jadvyga Sventecka, kuri pradėjo mokyti aplinkinius vaikus skaitymo bei rašymo pradmenų. Mokytoja, neturėdama pastovios gyvenamosios vietos, gyveno pas savo mokinius. Po kelių metų Lukoševičių šeima iš Vidautiškių kaimo atidavė dalį savo namo mokyklai įkurti.
30-ais metais mokykla perkelta į Sudervės kaimą, kur ilgą laiką mokytojavo J. Klemaševski, o paskui V. Lebiežinska.
1947 m. septynmetė mokykla buvo įkurta klebonijos patalpose. Direktoriumi tapo Viktoras Matonis. Nuo 1958 m. mokykla įsikūrė buvusiame žinomo filologo ir profesoriaus VU rektoriaus M. Zdziechovskio motinos dvare. Iki šiol Sudervės pagrindinė mokykla yra šiame pastate. Nuo 1957 m. iki 1975 m. mokyklos direktoriumi buvo Vladimir Melnikov, o nuo 1975 m. iki 1986 m. direktoriavo Marija Vitruk. Nuo 1987 m. iki 1998 m.direktoriumi buvo labai veiklus, didelis krašto kultūros ir istorijos puoselėtojas Liudvik Mlynski. Vėliau 22 m. mokyklai sėkmingai vadovo Teresa Mlynska.
 Šios veiklios ir sumanios direktorės dėka 2002-2003 m. buvo išplėstas naujas mokyklos pastatas, o 2004 m. sausio mėn. dalis mūsų mokinių persikraustė į naująjį priestatą. Čia įsikūrė pradinukų klasės, informacinių technologijų kabinetas, sporto salė, valgykla.
2006 m. rugsėjo 1 d. mokyklai buvo suteiktas Mariano Zdziechovskio vardas.
2010 m. rugsėjo 1 d. Rastinėnų pagrindinė mokykla buvo reorganizuota ir tapo mokyklos pagrindinio ugdymo skyriumi.
2012 m. įgijo savo vėliavą su globėjo Mariano Zdziechovskio atvaizdu.
2015 m. rugsėjo mėnesį baigta mokyklos priestato statyba, mažiesiems Sudervės ugdytiniams, kurią finansavo Vilniaus rajono savivaldybė ir draugija „Wspólnota Polska“.
Nuo 2021 m. laikinai eina mokyklos direktoriaus pareigas Renata Starenkienė.

Nuo 2021 m. gruodžio 15 d. vadovauja mokyklai R. Starenkienė.

 

[Atnaujinta 2022-06-16]

Vizija

Šiuolaikiška, patraukli, atvira kaitai bendruomenė, siekianti ir gebanti tobulėti.

MISIJA

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla – tai atvira naujovėms, ugdanti kultūringą, tolerantišką, sveiką ir tobulėjantį jauną žmogų, veiklą grindžianti lyderyste ir bendruomenės dalyvavimu, puoselėjanti tradicijas bei palankų mikroklimatą institucija, kokybiškai įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir specialaus ugdymo programas.

FILOSOFIJA

„Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas.“

Elbertas Hubardas

 

[Atnaujinta 2022-06-16]

Mokyklos įsivertinimas

     Mokyklos įsivertinimas – mokyklos vertės nustatymo procesas, kuris  įgalina priimti sprendimus, skatinančius tobulinti mokyklos veiklą.
Mokykloje vidaus veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas kiekvienais metais.

Įsivertinimo paskirtis – padėti mokyklos bendruomenei vykdyti švietimo stebėseną: naudojantis į temas ir sritis sugrupuotais veiklos rodikliais nustatyti mokykloje teikiamo švietimo kokybę ir priimti pagrįstus sprendimus, laiduojančius mokyklos veiklos tobulinimą.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vyksta šiais etapais:

1 etapas – pasirengimas įsivertinimui.

2 etapas – pasirinktos problemos ar pasirinkto veiklos rodiklio giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.

3 etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas.

4 etapas – rezultatų panaudojimas veiklos tobulinimui planuoti.

 

Mokyklos veiklos įsivertinimas buvo vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281,  ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu  „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ĮSAK- 607.

Nuo 2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojantys dokumentai:

2016-03-29-įsakymas-dėl-įsivertinimo-metodikos-patvirtinimo

Mokyklos įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara

Mokyklos-įgyvendinančios-bendrojo-ugdymo-programas-veiklos-kokybės-įsivertinimo-metodika

 

[Atnaujinta 2022-09-09]

Vaikų priėmimas

Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  https://www.registruok.lt/go.php/vilniaus-rajono-savivaldybe19015221898

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes galima rasti šiuo interneto adresu

https://www.vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas bei aptarnavimo teritorijos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c421e3b0708511edbc04912defe897d1

 

Prašymus dėl priėmimo į  mokyklos 1–10 klases priima raštinės vedėja: Elžbieta Subotovič, el. p. rastine@smz.lt, tel. 852490237, priėmimo laikas 8.00 – 16.00.

MOKINIŲ PRIEMIMO Į MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

Prašymo forma dėl priėmimo į mokyklos 1-10 klases (pridedama)

Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a3ed7ce04d6411ea8aceeadd0c5b168c

Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/403031704d6411ea8aceeadd0c5b168c

Mokymo sutarties forma 1–4 kl. (pridedama)

Mokymo sutarties forma 5–10 kl. (pridedama)

[Atnaujinta 2023-04-25]

Laisvos darbo vietos

Mokykla įdarbins:

  •  –

Prašome savo CV siųsti šiuo adresu: rastine@smz.lt

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 249 0237

[Atnaujinta 2023-09-26]