Pomoc logopedyczna

Logopeda Alina Vysocka-Šiaučiūnė
E-mail: alina@smz.lt

Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy i języka.

Zadania:
• Dokonywanie diagnoz logopedycznych;
• Prowadzenie terapii logopedycznej;
• Utrzymywanie współpracy z pedagogami i rodzicami dzieci, które są objęte opieką logopedyczną.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie zajęć indywidualnych lub w mniejszych grupach (2-4) czy większych grupach dzieci (5-8).

Powodzenie terapii logopedycznej zależy w bardzo dużym stopniu od systematyczności ćwiczeń również w domu oraz wsparcia, jakiego dostarczy dziecku pedagog i rodzice. Rezultaty terapii logopedycznej zależą między innymi od rodzaju wady oraz zaangażowania i wytrwałości dziecka.

Pomoc pedagoga socjalnego

Socjalny pedagog – Agata Jacznik.
E-mail: agata.socialinis@smz.lt

Cel: zapewnić pomoc społeczną i pedagogiczną.

Zadania:
• pomóc uczniom rozwijać umiejętności społeczne;
• pomóc uczniom, mającym potrzeby specjalne, zaadaptować się w szkole;
• udzielać rodzicom porad wychowawczych;
• wzmacniać współpracę pomiędzy rodzicami i szkołą;
• organizować działalność prewencyjną uczęszczania do szkoły.

Główne kierunki działalności:
• praca indywidualna z uczniami;
• praca zespołowa z uczniami;
• współpraca z rodzicami (opiekunami);
• organizowanie działalności prewencyjnej.

Pomoc psychologa

Psycholog Dalia Žičkienė

Poczta elektroniczna: dalia.zickiene66@gmail.com

Tel.: 860406007

Psycholog szkolny:

 • Wspiera uczniów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, osobowościowych i wychowawczych, konsultuje ich rodziców (opiekunów) w kwestiach rozwiązywania problemów.
 • Ocenia zdolności i trudności ucznia, jego osobliwości rozwojowe, problemy psychologiczne, osobowościowe i wychowawcze oraz we współpracy z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami ucznia pomaga je rozwiązywać.
 •  Organizuje i prowadzi zajęcia, które rozwijają odporność psychiczną uczniów, rozwijają umiejętności społeczne i poprawiają samopoczucie emocjonalne uczniów.
 • Inicjuje, opracowuje i wdraża programy profilaktyki problemów psychologicznych, które pomagają zapobiegać problemom psychologicznym, osobowościowym i wychowawczym.
 • Kształci społeczność szkolną w zakresie psychologii rozwojowej dziecka, psychologii pedagogicznej i społecznej.

Kontaktowy czas pracy

Wtorek 9.00 – 14.00

Czwartek 9.00 – 17.00

Piątek 9.00 – 17.00

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Kiedy rodzicom i nauczycielom radzimy zwracać się do psychologa? Jeśli zauważyliśmy:

 • trudności behawioralne i emocjonalne (drażliwość, płaczliwość, niepokój, lęk, wybuchy gniewu, nieposłuszeństwo, agresywne zachowanie, nieradzenie sobie z emocjami itd.)
 • trudności w komunikacji z rówieśnikami, trudności w rodzinie;
 • problemy z adaptacją w przedszkolu lub szkole;
 • zaburzenia snu lub odżywiania się
 • częstsze problemy zdrowotne bez wyraźnej przyczyny (bóle brzucha, głowy, nudności lub podobne)
 • kryzys natury psychologicznej lub po przeżyciu traumatycznej sytuacji emocjonalnej: rozwód rodziców, przeżycie straty, choroba, zmiana miejsca zamieszkania lub placówki edukacyjnej, po doświadczeniu przemocy;
 • problemy z nauką, koncentracją, pamięcią lub innymi trudnościami, jak niechęć chodzenia do szkoły i inne;
 • zamknięcie się w sobie, izolacja od grupy i życia społecznego;
 • myśli samobójcze lub oznaki samookaleczania się;
 • zależność od komputera lub sieci socjalnych;
 • zażywanie substancji szkodliwych dla zdrowia.

Rodzice i nauczyciele mogą zwracać się do psychologa nie tylko wtedy, gdy mają poważne trudności, ale także po prostu o konsultacje w różnych sprawach, aby lepiej zrozumieć dziecko, poprawić relacje z nim, nauczyć się reagować na zachowanie dziecka w określonych sytuacjach, konstruktywnie wyznaczać granice dozwolonego zachowania, omówić inne różne powstałe pytania.

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Możliwe są konsultacje telefoniczne lub za pomocą platformy Zoom.

Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Sveikatos priežiūros specialistas: Renata Mozarska,

Planowanie kariery

Kariera to ciąg osobistej nauki, niezależności i doświadczeń zawodowych, które są ważne dla jednostki i społeczeństwa przez całe życie.

Kształceniem zawodowym w szkole zajmuje się koordynatorka kariery Beata Zubricka,

e-mail.  beata@smz.lt

CEL:

Pomóc uczniom rozwinąć kompetencje zawodowe niezbędne do pomyślnego wyboru kierunku studiów, zawodu lub działalności zawodowej, przejścia ze środowiska uczenia się do środowiska pracy, dalszego rozwoju zawodowego i uczenia się przez całe życie.

ZADANIA:

 • Zachęcać do planowania kariery w odniesieniu do osobistych cech, efektów uczenia się, uzdolnień i zainteresowań.
 • Rozwijać umiejętności wyznaczania celów życiowych i zawodowych.
 • Zapoznać się z różnorodnością możliwości pracy i zawodów.

Nauczyciele szkół podstawowych dostarczają informacji o świecie pracy i zawodów, wprowadzają uczniów w różnorodność zawodów.

Nauczyciele zapoznają uczniów z różnorodnością nauk i powiązań między zawodami; dostarczają kognitywnych informacji o rynku pracy, zawodach, specjalnościach, profilach kształcenia, możliwościach dalszego kształcenia zgodnie z nauczanym przedmiotem.

Wychowawcy zapoznają uczniów ze źródłami informacji zawodowej, doradzają, gdzie szukać informacji; pomagają wychowankom w planowaniu kariery zawodowej; dostarczają wychowankom informacji poznawczych o profilach uczenia się, specjalnościach, nauczaniu i systemie studiów. Przedstawiają możliwości, jakie stwarza miejsce konsultacji zawodowej, podają źródła i adresy instytucji poradnictwa zawodowego.

Pedagog społeczny i psycholog szkolny udzielają informacji o źródłach informacji zawodowej, świadczonych usługach, rynku pracy i zawodach oraz pomagają w zebraniu niezbędnych informacji i materiałów.

Dokumenty:

Testy:

https://www.kurstoti.lt/rubrika/8

Więcej informacji:

www.mukis.lt

Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

Poniedziałek             8.00 – 16.00

Wtorek                      8.00 – 16.00

Czwartek                  10.00 – 16.00

 

BIBLIOTEKARZ   GRAŻYNA JACKEVIČIENĖ

Kontakt:

e-mail: sudervesbiblioteka@gmail.com   lub Tamo biblioteka

Biblioteka szkolna to dział wspierający i ułatwiający realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły, wspomagający realizację edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów; stwarzający  możliwości do  samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań oraz  udzielający pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.

W tym celu w bibliotece gromadzone są:- książki- czasopisma- zbiory specjalne (DVD. Audio, FILMY)

Księgozbiór liczy ponad  7 000 książek z literatury pięknej, literatury popularnonaukowej oraz pedagogicznej. W bibliotece wydzielony jest  księgozbiór podręczny zawierający: encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i dziedzinowe, albumy, atlasy, przewodniki oraz podstawowe pozycje z różnych dziedzin wiedzy.

Programy szkolne

Celem programu ,,Owoce i mleko dla dzieci” jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania dzięki działaniom towarzyszącym o charakterze edukacyjnym. Program „Mleko i owoce dla dzieci” realizowany jest przy wsparciu finansowym – Unii Europejskiej.

W 2023-2024 roku szkolnym w programie ,,Owoce i mleko dla dzieci” uczestniczy 111 dzieci z grup przedszkolnych i klas początkowych.

Komisja do spraw opieki nad dziećmi

Komisja do Spraw Dobra Dziecka

Komisja do Spraw Dobra Dziecka organizuje i koordynuje działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży szkoły, tworzenie bezpiecznego i przychylnego środowiska dla edukacji dzieci, proces wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspomaga nauczycieli w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami, dokonuje wstępnej oceny uczniów potrzebujących specjalnych programów nauczania (za wyjątkiem potrzeb uczniów szczególnie uzdolnionych), oraz wykonuje inne, związane z dobrem dziecka, funkcje.

Skład komisji:

Przewodniczący – Renata Starenkienie, dyrektor szkoły

Zastępca przewodniczącego – Justyna Dajnowska, zastępca dyrektora do spraw nauczania

Członkowie komisji:

Dala Życzkienie – psycholog

Agata Jacznik – pedagog socjalny

Justyna Pawiłowicz – nauczyciel klas początkowych

Beata Zubricka – nauczyciel matematyki

Renata Mozarska – specjalista zdrowia publicznego

Organizacja pracy Komisji

1. Komisja przyjmuje formę posiedzeń i obrad.

2. Przy omawianiu problemów konkretnego ucznia uczeń i/lub rodzice (opiekunowie) ucznia są zapraszani na posiedzenie Komisji.

2.1. Decyzją Przewodniczącego Komisji osoby niebędące członkami Komisji zaproszone na posiedzenie, mogą brać udział w obradach posiedzenia, na które są zaproszeni.

2.2. W trakcie posiedzenia lub obrad komisji opinia członków komisji, ucznia, rodziców (opiekunów) ucznia, opinia innych zaproszonych osób uczestniczących w posiedzeniu lub obradzie oraz informacja w sprawie przedmiotu dyskusji powinna być wysłuchana.

3. Z posiedzeń i obrad Komisji sporządza się protokół (Agata Jacznik, pedagog społeczny).

Telefony (numery) alarmowe

Pomóc w internecie

Przydatne linki