Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą (pridedama), kuri parengta remiantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F75FE2733AF1

Ikimokykliniame ugdyme įgyvendinama vaikų socialinio-emocinio ugdymo programa ,,Kimochis“, ,,Zipio draugai“ ir kt.

Mokykloje įgyvendinamos prevencinės programos.

Daugiau informacijos apie programas:

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr

 

Ikimokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437 bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo portalas https://www.ikimokyklinis.lt

[Atnaujinta 2024-04-19]

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinis ugdymas mokykloje organizuojamas remiantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5, taip pat Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64b306c0ba0111eb8c24980b2b0e0fef

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab192f1066de11eca9ac839120d251c4 nustato vaiko, kuriam priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai (išskyrus vaiką, kuris pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo pradėtas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai), ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimo eigą.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr

Priešmokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF

Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437 bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

Vaiko brandumą mokyklai nustato Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt

[Atnaujinta 2023-10-16]

Pradinis ugdymas

      Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Mokyklos ugdymo planas 2023-2024 m. m.

Skambučių tvarkaraštis:

Pradinio ugdymo programa mokykloje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5

Daugiau informacijos apie pradinį ugdymą Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.vrsa.lt/svietimas/bendrasis-ir-neformalusis-ugdymas/bendrasis-ugdymas/930 bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas

[Atnaujinta 2023-10-16]

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Mokyklos ugdymo planas 2023-2024 m. m.

Skambučių tvarkaraštis:

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (pridedama)

Pagrindinio ugdymo programa mokykloje įgyvendinama remiantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5

Daugiau informacijos apie pagrindinį ugdymą Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.vrsa.lt/svietimas/bendrasis-ir-neformalusis-ugdymas/bendrasis-ugdymas/930 bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas

 

[Atnaujinta 2024-03-16]

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

Mokyklos ugdymo planas 2023-2024 m. m.

Teisės aktai, reglamentuojantys Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą bei pagalbos jiems teikimą:

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1874432466/asr

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E90ABE387D

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2926557049F3/asr

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE3AFE320A27/asr

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.37B80BC37360

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f66068a08e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/624ea570a19111e69ad4c8713b612d0f

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E

Specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą, specialiojo ugdymo ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos skyrimą mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų atlieka Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt

Informacija apie įtraukųjį ugdymą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/itraukusis-ugdymas

 

[Atnaujinta 2023-10-16]

Gabių vaikų ugdymas

„Gabių vaikų ugdymo modelis – lietuvių kalba” vadovas V. Burzdžiuvienė

2021-2022 m. m. mokyklos veiklos analizė

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e36423c08e9a11ea9515f752ff221ec9

Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija https://olimpiados.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC)  https://www.lmnsc.lt

 

[Atnaujinta 2022-09-28]

Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikiams ugdyti mokykloje veikia neformaliojo švietimo būreliai:

I-IV kl. būreliai

 • Choras ,,Sudervianka“ – I. Buinovskaja
 • Šokiai ,,Fasolinki“ – A. Miliuškevič
 • Teatras „Kūrybingas pasaulis“ – R. Romeiko
 • Dailės būrelis „Mažasis menininkas“ – B. Kasparienė
 • IKT būrelis „Robonautai“ – L. Jastramskienė
 • IKT būrelis ,,Smalsieji bitukai“ skyriuje – J. Pavilovič
 • STEAM būrelis ,,Mažieji žiniukai“ skyriuje – J. Pavilovič

V-VIII kl. būreliai

 • Choras ,,Sudervianka“ – I. Buinovska
 • Kraštotyros būrelis ,,Bočiai“ – L. Lapševič
 • Matematikos būrelis – B. Zubricka
 • Dailės būrelis „Vaivorykštė“ – J. Krušinskaitė
 • Anglų kalbos būrelis „Start Academy“ – J. Olševska
 • Matematikos būrelis „IQ akademija“ – L. Jastramskienė

IX-X kl. būreliai

 • Choras ,,Sudervianka“ – I. Buinovskaja
 • „Gabių vaikų ugdymo modulis – lietuvių kalba“ – V. Burzdžiuvienė
 • Būrelis „Pažink Lenkijos istoriją“ – L. Lapševič

 

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos

Siekiant sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos poreikiams tenkinti bei padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą, savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, leidžiantis mokiniams papildomai rinktis neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir gauti 15-20 Eur per mėnesį kompensaciją lankomam būreliui, o vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems mokiniams skiriami 2 NVŠ krepšeliai per mėnesį (30–40 Eur) .

Vilniaus rajono savivaldybėje vykdomų Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų pagal projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ sąrašas https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-r-sav/462?1=1 bei kita informacija https://www.vrsa.lt/neformalusis-vaiku-ir-suaugusiuju-svietimas/neformalusis-vaiku-svietimas/dokumentai/446

Be to, mokykloje visi mokiniai gali pasinaudoti Kultūros paso paslauga (12 Eur vienam mokiniui per metus) kultūros pažinimo įpročiams ugdyti bei kultūros patirčiai plėsti.

Kultūros pasas https://www.kulturospasas.lt/kulturines-edukacijos

Daugiau informacijos apie neformalųjį vaikų švietimą Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.vrsa.lt/svietimas/neformalusis-vaiku-ir-suaugusiuju-svietimas/438 bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07DF6A456513/asr

 

[Atnaujinta 2023-10-16]

Nuotolinis ugdymas

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarkos aprašas  (pridedama)

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaab5c60bc3f11eab9d9cd0c85e0b745

Patyčios nuotolinės pamokos metu

[Atnaujinta 2022-09-29]

Socialinė - pilietinė veikla

5-10 klasių mokiniams privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) 6, 8 ir 10 klasei, o 5, 7 ir 9 ne mažiau kaip 20 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne. Organizuojant šio pobūdžio veiklas, numatant galimybę mokiniui atlikti jas savarankiškai arba grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.,

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinės mokyklos siūlomų socialinės veiklos krypčių sąrašas

[Atnaujinta 2023-10-16]

Popamokinė veikla

Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai ir šventės. (pridedama)

 

[Atnaujinta 2022-09-28]

Mokinių pasiekimų tyrimai

1. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas – NMPP

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis (pridedama)

Informacija apie nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus (NMPP)

www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37afd00d31311e68d79c2033f194657

2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP

Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis (pridedama)

Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP)

www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E64202686973

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E

3.  Tarptautinis tyrimas – EBPO PISA
4. Tarptautinis tyrimas ICCS 2022

 

[Atnaujinta 2023-10-15]