Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Ikimokykliniame ugdyme įgyvendinama vaikų socialinio-emocinio ugdymo programa ,,Kimochis“, ,,Zipio draugai“ ir kt.

Mokykloje įgyvendinamos prevencinės programos.

Daugiau informacijos apie programas:

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr

 

Ikimokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą

https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo portalas https://www.ikimokyklinis.lt

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinis ugdymas mokykloje organizuojamas remiantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/7008f740329111e4a83cb4f588d2ac1a , taip pat Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64b306c0ba0111eb8c24980b2b0e0fef

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab192f1066de11eca9ac839120d251c4 nustato vaiko, kuriam priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai (išskyrus vaiką, kuris pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo pradėtas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai), ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimo eigą.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr

Priešmokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF

Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą:

https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

Vaiko brandumą mokyklai nustato Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt

Pradinis ugdymas

      Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Mokyklos ugdymo planas 2022-2023 m. m.

Skambučių tvarkaraštis:

Pradinio ugdymo programa mokykloje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr

Daugiau informacijos apie pradinį ugdymą

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Mokyklos ugdymo planas 2022-2023

Skambučių tvarkaraštis:

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (pridedama)

Pagrindinio ugdymo programa mokykloje įgyvendinama remiantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr

Daugiau informacijos apie pagrindinį ugdymą

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

Teisės aktai, reglamentuojantys Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą bei pagalbos jiems teikimą:

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1874432466/asr

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E90ABE387D

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2926557049F3/asr

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE3AFE320A27/asr

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.37B80BC37360

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f66068a08e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/624ea570a19111e69ad4c8713b612d0f

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E

Specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą, specialiojo ugdymo ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos skyrimą mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų atlieka Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt

Mokyklos ugdymo planas 2022-2023

Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

I-IV kl. būreliai

 • Choras ,,Sudervianka“ – I. Buinovskaja
 • Šokiai ,,Fasolinki“ – A. Miliuškevič
 • Teatras „Kūrybingas pasaulis“ – R. Romeiko
 • Dailės būrelis „Mažasis menininkas“ – B. Kasparienė
 • IKT būrelis „Robonautai“ – L. Jastramskienė
 • IKT būrelis ,,Smalsieji bitukai“ skyriuje – J. Pavilovič
 • STEAM būrelis ,,Mažieji žiniukai“ skyriuje – J. Pavilovič

V-VIII kl. būreliai

 • Choras ,,Sudervianka“ – I. Buinovska
 • Kraštotyros būrelis ,,Bočiai“ – L. Lapševič
 • Raiškiojo skaitymo būrelis „Gimtasis žodis“ – K. Stankevičienė
 • Dailės būrelis „Vaivorykštė“ – A. Morozova
 • Anglų kalbos būrelis „Start Academy“ – J. Olševska
 • Matematikos būrelis „IQ akademija“ – L. Jastramskienė

IX-X kl. būreliai

 • Choras ,,Sudervianka“ – I. Buinovskaja
 • „Gabių vaikų ugdymo modulis – lietuvių kalba“ – V. Burzdžiuvienė
 • Būrelis „Pažink Lenkijos istoriją“ – L. Lapševič

NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI SKIRTŲ VALANDŲ PANAUDOJIMO LENTELĖ

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos

Siekiant sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos poreikiams tenkinti bei padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą, savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, leidžiantis mokiniams papildomai rinktis neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir gauti iki 15 Eur per mėnesį kompensaciją lankomam būreliui.

Vilniaus rajono savivaldybėje vykdomų Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų pagal projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ sąrašas https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-r-sav/462?1=1

Be to, mokykloje visi mokiniai gali pasinaudoti Kultūros paso paslauga (12 Eur vienam mokiniui per metus) kultūros pažinimo įpročiams ugdyti bei kultūros patirčiai plėsti.

Kultūros pasas https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai

Daugiau informacijos apie neformalųjį vaikų švietimą

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07DF6A456513/asr

Socialinė - pilietinė veikla

5-10 klasių mokiniams privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne. Organizuojant šio pobūdžio veiklas, numatant galimybę mokiniui atlikti jas savarankiškai arba grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.

Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinės mokyklos siūlomų socialinės veiklos krypčių sąrašas