Administracja

Dyrektor

Renata Starenkienė

tel. (8-5) 249 02 37
E-mail: renata.direktore@smz.lt

Zastępca dyrektora do spraw nauczania

Justyna Dainowska

tel. (8-5) 249 02 37
E-mail: justina.an@smz.lt

Zastępca dyrektora do spraw nauczania

Beata Tylinga

tel. (8-5) 249 02 37
E-mail: beata.iki@smz.lt

Zastępca dyrektora do spraw gospodarczych

Jan Tomaszewicz

tel. (8-5) 249 02 37,
E-mail: jan@smz.lt

Nauczyciele

Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne:

Nauczanie początkowe:

Nauczanie podstawowe:

Wychowankowie

Specialiści

Socjalny pedagog

Agata Jacznik

E-mail: agata.socialinis@smz.lt

Cel: zapewnić pomoc społeczną i pedagogiczną.

Zadania:

• pomóc uczniom rozwijać umiejętności społeczne;
• pomóc uczniom, mającym potrzeby specjalne, zaadaptować się w szkole;
• udzielać rodzicom porad wychowawczych;
• wzmacniać współpracę pomiędzy rodzicami i szkołą;
• organizować działalność prewencyjną uczęszczania do szkoły.

Główne kierunki działalności:

• praca indywidualna z uczniami;
• praca zespołowa z uczniami;
• współpraca z rodzicami (opiekunami);
• organizowanie działalności prewencyjnej.

Logopeda

Alina Wysocka
E-mail: alina@smz.lt

Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy i języka.

Zadania:

• Dokonywanie diagnoz logopedycznych
• Prowadzenie terapii logopedycznej
• Utrzymywanie współpracy z pedagogami i rodzicami dzieci, które są objęte opieką logopedyczną

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie zajęć indywidualnych lub w mniejszych grupach (2-4) czy większych grupach dzieci (5-8).

Powodzenie terapii logopedycznej zależy w bardzo dużym stopniu od systematyczności ćwiczeń również w domu oraz wsparcia, jakiego dostarczy dziecku pedagog i rodzice. Rezultaty terapii logopedycznej zależą między innymi od rodzaju wady oraz zaangażowania i wytrwałości dziecka.

Pomocnik nauczyciela

Teresa Jankowska (e-mail: teresa.pad@smz.lt), Grażyna Jackewicziene (e-mail: grazina@smz.lt)

Cel: rozwijać u uczniów zainteresowania i motywację do pracy.

Zadania:

 • zachęcić uczniów do pracy, do aktywnego udziału w zajęciach;
 • zangażować uczniów do prac grupowych tak, aby każde dziecko miało w niej swój wkład;
 • stosować zasadę nagradzania w celu wzbudzenia aktywności i motywacji do nauki;
 • udzielić pomocy nauczycielowi w zajęciach edukacyjnych;
 • komunikować się i współpracować z administracją szkoły, nauczycielami oraz rodzicami uczniów.

Specjalista służby zdrowia publicznego

Renata Mozarska

e-mail: renata.mozarska@vvsb.lt

Cele i zadania:

 • Udzielanie uczniom, rodzicom (opiekunom) informacji na temat działalności zdrowotnej, konsultowanie nauczycieli oraz gromadzenie metodycznych i informacyjnych materiałów dotyczących zagadnień dbałości o zdrowie.
 • Pomoc uczniom w kształtowaniu nawyków zdrowego stylu życia oraz higieny osobistej.
 • Nadzór nad żywieniem uczniów, propagując jednocześnie zdrowe odżywianie i kształtując prawidłowe nawyki żywieniowe.
 • Środki zapewniające prewencję kontuzji i nieszczęśliwych wypadków w szkole.

Funkcje specjalisty:

 1. udzielanie uczniom, rodzicom (opiekunom) informacji na temat działalności zdrowotnej, konsultowanie nauczycieli oraz gromadzenie metodycznych i informacyjnych materiałów dotyczących zagadnień dbałości o zdrowie;
 2. rozpowszechnianie informacji dotyczącej dbałości o zdrowie pośród społeczności szkolnej (stoiska, imprezy, konkursy itp.);
 3. inicjowanie szkolnych projektów (programów) zdrowotnych;
 4. pomoc uczniom w kształtowaniu nawyków zdrowego stylu życia oraz higieny osobistej;
 5. nadzorowanie żywienia uczniów, propagowanie zdrowego odżywiania i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 6. ocena zgodności warunków środowiska szkolnego z wymogami aktów prawnych publicznej opieki zdrowotnej, udział w ustalaniu priorytetowych zagadnień dotyczących ulepszania warunków środowiska szkolnego;
 7. składanie propozycji dyrekcji szkoły dotyczących niezbędnych środków zapewniających prewencję kontuzji i nieszczęśliwych wypadków w szkole;
 8. ocena zgodności organizacji procesu nauczania z wymogami aktów prawnych publicznej opieki zdrowotnej;
 9. udzielanie nauczycielom wychowania fizycznego informacji dotyczącej możliwości udziału uczniów w zawodach sportowych;
 10. gromadzenie informacji na temat corocznej profilaktycznej kontroli zdrowia uczniów, uogólnianie informacji i przedstawianie danych szkole nie rzadziej niż raz do roku (na początku roku szkolnego);
 11. udzielanie wychowawcom klasowym, nauczycielom informacji i rekomendacji dotyczących stanu zdrowia ucznia oraz nadzorowanie stosowania tych rekomendacji w szkole;
 12. ustalenie częstości występowania czynników ryzyka (używanie alkoholu, nikotyny, narkotyków itp.) przewlekłych chorób zakaźnych;
 13. udział w szkolnej Komisji ds. Dobra Dziecka w czasie rozwiązywania psychologicznych, adaptacyjnych czy społecznych problemów uczniów;
 14. pomoc w organizowaniu immunoprofilaktyki uczniów.
 15. w wypadku podejrzenia zatrucia lub wystąpienia przypadków choroby zakaźnej w szkole informowanie powiatowego Centrum Zdrowia Publicznego;
 16. stosowanie w szkole środków nadzoru epidemiologicznego chorób zakaźnych wskazanych przez specjalistów powiatowego Centrum Zdrowia Publicznego;
 17. udzielanie i koordynacja pierwszej pomocy.

Samorząd szkolny

Przewodniczący: Bożena Kasparienie
Sekretarz: Bożena Kilnienie

Członkowie:

Iwona Bujnowskaja – starsza nauczycielka muzyki.
Rodzice: Elżbieta Subotowicz, Beata Daniszewska, Kristina Stankewiczienie.
Uczniowie: Oliwia Starenko – 7 kl., Oliwia Stankewicziutie – 9 kl., Liwija Reimlenaitie – 8 kl.

Rada uczniowska

Cel:

Wzmocnienie aktywności społecznej uczniów, rozwijanie umiejętności twórczych i organizacyjnych, pobudzanie chęci do samodzielnej pracy.

 

Zadania:

 • Zachęcanie uczniów do jednoczenia się we wspólnych działaniach, do aktywnego udziału w programach prewencyjnych, projektach i imprezach organizowanych w szkole;
 • Wyjaśnianie przyczyn opuszczania lekcji, szukanie sposobów ich rozwiązania;
 • Pielęgnowanie tradycji szkolnych, organizowanie imprez i uroczystości oraz czasu wolnego uczniów;
 • Reprezentowanie interesów uczniów w szkole współpracując z administracją szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami;
 • Organizowanie zebrań Rady uczniowskiej.

Kurator: Agata Jacznik, socjalny pedagog.

Przewodnicząca: Olivija Stankevičiūtė

Zastępcy: Agnieška Vaškevič i Olivija Starenko

Sekretarz: Kamilė Michalkevič

Partnerzy

 • Senat Rzeczpospolitej Polski, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“;
 • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“ odział Kujawsko-Pomorski (Toruń);
 • Stowarzyszenie „Miłośnicy Wilna i Ziemi Wileńskiej“ (Warszawa);
 • „Akademia aktywności fizycznej“;
 • Centrum pomocy psychologicznej i terapii zwierząt „Padėkime augti“;
 • Centrum Opieki przy Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego.

Szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku;
 • Gimnazjum w Awiżeniach;
 • Szkoła specjalna „Atgaja“;
 • Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu;
 • Gimnazjum w Zujunach;
 • Gimnazjum im. Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole.