Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla (biudžetinė įstaiga, kodas 191320242), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Pareigybė: Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Darbo krūvis: 0,5 et. ir 0,75 et.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 12,23 – 12,27.

Pareigybės lygis: A1.

Darbo pobūdis:  Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 keliamus reikalavimus;
 • išmanyti šiuolaikines informacines kompiuterines priemones ir jas taikyti pagal  LR ŠMM patvirtintus reikalavimus, mokytojų skaitmeninio raštingumo programoms;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
 • išmanyti mokyklinės įstaigos veiklos organizavimą, mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius teisės aktus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir sau pavaldaus personalo veiklą, gebėti dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Privalumas – turima kvalifikacija ir darbo patirtis ugdymo srityje.

Pretendentai privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas);
 • pretendento anketą (2 priedas);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, informacinių technologijų išmanymą, pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 • gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 • kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.

Konkurso pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla, M. Zdziechovskio g. 1, Sudervės k., LT-14-201 Vilniaus r. arba elektroniniu paštu rastine@smz.lt

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2022 m. gegužės 11 d. iki 2022 m. gegužės 24 d. 12.00 val. Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos raštinėje (II aukštas).

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 249 0237.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai ir pakviesti pokalbiui.

Daugiau informacijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos2022.05.11